โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2021

สำนักงานบัญชี พีทูพี

ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ในการจัดตั้งบริษัท
.
- ค่าจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คิดจากเงินทุน แสนละ 50 บาท ขั้นต่ำ 500 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท ตามทุนจดทะเบียน แสนละ 500 ไม่น้อยกว่า 5, 000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
- คำรับรองสำเนาเอกสาร หน้าละ 50 บาท
………………….
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด