โพสต์เมื่อ 29 มี.ค. 2021

สำนักงานบัญชี พีทูพี

สำนักงานบัญชี ทางเลือกของธุรกิจ
.
ภาระกิจประจำงานเบื้องต้นหรืองานขั้นพื้นฐานของสำนักงานบัญชี ที่ต้องดำเนินการสำหรับให้บริการธุรกิจผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทและโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจค้าขายหรือธุรกิจบริการ ต่างก็มีกิจกรรมมากมาย ทางด้านธุรกิจ ดังนั้นสำนักงานบัญชี จึงเป็นทางออกของธุรกิจดังกล่าว ในการจัดหาผู้ช่วยหรือที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเปรียบได้ดังอาหารสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ในการดำเนินงานของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดตั้ง การจดทะเบียนบริษัทให้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดทำบัญชี บันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน การจัดวางระบบบัญชีในองค์กร การวางแผนภาษี การจัดหาเทคโนโลยีโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านบัญชีภาษีแก่บุคลากรในองค์กร
.
หน้าที่ของสำนักงานบัญชี ได้แก่
1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี
3. จัดทำบัญชีด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ที่อำนวยความสะดวกหรือเป็นระบบที่สนับสนุนการปฏิบุติงานทางด้านบัญชี
4. จัดทำรายงานภาษี
- ภาษีเงินได้ พนักงานหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภพ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
- รายงาน "ภาษีซื้อ" และรายงาน "ภาษีขาย" ประจำเดือน
- ภาษีครึ่งปี ได้แก่ ภงด.51
- ภาษีปลายปี ได้แก่ ภงด.1ก. กท.20 ภงด. 50
………………….
สำนักงานบัญชี พีทูพี
☎: 097-236-2994
Line ID: p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/P2Paccounting
www.p2paccounting.blogspot.com
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด